Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο νέο έργο του Cedefop «Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data»
 • SHOW ON REFERNET
 • Special Feature
 • SHOW ON EXTRANET
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο νέο έργο του Cedefop «Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data»  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», ...

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», προκήρυξε νέο διαγωνισμό με τίτλο «Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data». Το νέο έργο αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια του πρώτου έργου, στο οποίο συμμετείχε και η ΑνΑΔ (σχετική ανακοίνωση).

Το νέο έργο θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2024, και αποσκοπεί στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό του εργαλείου «Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe» (Skills OVATE) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πρώτου έργου. Το εργαλείο παρέχει σε πραγματικό χρόνο σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας στην ΕΕ και συγκεκριμένα για τις θέσεις εργασίας που είναι δημοσιευμένες σε ιστοσελίδες (ΘΕΔΙ).

 

Δραστηριότητες του νέου έργου

Οι κύριες δραστηριότητες οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου έργου αφορούν στα ακόλουθα:

 

 • Νέα απεικόνιση (landscaping activity) της κατάστασης σε κάθε χώρα της ΕΕ αναφορικά με τις ΘΕΔΙ καθώς και πιθανή ενσωμάτωση νέων πηγών στοιχείων.
 • Σταδιακή ενσωμάτωση στο εργαλείο πρόσθετων παραμέτρων όπως επίπεδο εκπαίδευσης, πλήρης/μερική απασχόληση, εργασιακή πείρα, ώρες εργασίας και μισθός.
 • Συνεχής έλεγχος, διόρθωση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών του εργαλείου.
 • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθώς και βελτίωση των γραφικών και του τρόπου παρουσίασης των πινάκων αποτελεσμάτων.
 • Εμπλουτισμός των πινάκων αποτελεσμάτων με στατιστική ανάλυση.

 

Συμμετοχή της ΑνΑΔ

Το Cedefop, μετά από αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, αποφάσισε την ανάθεση του νέου έργου στο Interuniversity Research Centre on Public Services (CRISP)/ Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italy. Η ΑνΑΔ, μετά από πρόσκληση του πιο πάνω Οργανισμού, είχε συμφωνήσει όπως συμπεριληφθεί στα έγγραφα προσφοράς του για συμμετοχή στο νέο έργο στον ρόλο του ειδικού για την Κύπρο.

Η εμπλοκή της ΑνΑΔ θα διαλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την ετοιμασία έκθεσης απεικόνισης της κατάστασης σχετικά με τις ΘΕΔΙ στην Κύπρο, τη διατύπωση εισηγήσεων για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του εργαλείου Skills OVATE και τη συμμετοχή σε εργαστήρια.

Επισημαίνεται ότι, μέσα από τη συμμετοχή της ΑνΑΔ στο συγκεκριμένο έργο, προκύπτουν και σημαντικά οφέλη με τα κυριότερα να είναι:

 

 • Αξιοποίηση των μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων στο ερευνητικό έργο της ΑνΑΔ.
 • Εντοπισμός των προκλήσεων οι οποίες παρατηρούνται στην αγορά εργασίας όπως είναι η εξέλιξη των δεξιοτήτων, τα αναδυόμενα επαγγέλματα και η αυτοματοποίηση της εργασίας.

Πρόσβαση στο εργαλείο πλοήγησης Skills OVATE

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies

 

30 Δεκεμβρίου 2020