Κατηγορία:
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Εργοδότες 

Εργοδότες 


Αν είστε εργοδότης μπορείτε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε προγράμματα κατάρτισης για νεοεισερχόμενα άτομα ή για υφιστάμενο προσωπικό ή/και να αποστείλετε το προσωπικό σας σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ή/και να πιστοποιήσετε τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού σας, επιλέγοντας το Σχέδιο/ Σύστημα που σας ενδιαφέρει: 

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

  Η ΑνΑΔ λειτουργεί δύο (2) Σχέδια Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis). Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ). Καλούνται οι ...

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

  Σκοπός Η μεταφορά από το εξωτερικό και η διάχυση στην Κύπρο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω της συμμετοχής εργοδοτουμένων των ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024

  Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2024 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων.

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας

  Συμμετοχή διευθυντικού και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού επιχειρήσεων/οργανισμών σε Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη

  Σκοπός Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

  Σκοπός Συμμετοχή συνδικαλιστικών στελεχών σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  ...

 • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

  Σκοπός του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (στο εξής «Σχέδιο») είναι η παροχή ευκαιριών σε μακροχρόνια ανέργους να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην απασχόληση με παράλληλη απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων ...

 • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Σκοπός του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στο εξής «Σχέδιο») είναι η βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας ...

 • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

  Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων.